top of page
Circus-03.jpg

Beleidsplan 

MISSIE

 

Theaterschool De Cast wil een plek zijn waar kinderen en jongeren zich, door middel van theater, in een prettige omgeving kunnen ontwikkelen. De Cast richt zich voornamelijk op Enkhuizen en omstreken (Oostelijk West-Friesland). Er wordt een balans gezocht tussen het bereiken van een zo hoog mogelijk artistiek niveau en de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

 

 

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

 

De docenten en de schoolleiding gaan te werk volgens het leerplan. Dit leerplan is altijd in ontwikkeling en moet te allen tijde aangepast kunnen worden. Bij iedere leerling wordt gekeken naar zijn/haar capaciteiten op het artistieke vlak, om daar vervolgens zoveel mogelijk uit te halen.

 

Sommige leerlingen hebben de ambitie (en capaciteit) om door te gaan in het theatervak en/of te auditeren voor een theateropleiding (MBO/HBO). De school probeert de leerlingen op het niveau te brengen dat nodig is om aangenomen te worden op theateropleidingen. 

 

De docenten creëren een veilige, vertrouwde en vrolijke sfeer waarbinnen wederzijdse belangstelling, respect voor elkaar, hulpvaardigheid, steun en inspiratie de boventoon voeren. Boven alles wil De Cast de leerlingen een hele fijne en gezellige (theater) tijd bieden.

 

DE KUNSTZINNIGE EN PEDAGOGISCHE WAARDE 

 

Theater maak je met elkaar. Het vraagt veel aandacht en begrip van kinderen voor elkaar, voor de tekst, muziek en beweging of voor het publiek om theater te maken. Theater maken vraagt als geen andere kunstvorm om samenwerking, waardoor sociale vaardigheden worden getraind. Vragen als: “Wie ben ik, wat heb ik te vertellen en wie zijn mijn publiek? ”, spelen hierbij een rol. Leerlingen zijn net als in het reguliere onderwijs allemaal verschillend en hebben daarom soms ook een andere aanpak nodig. Bovendien wil de ene leerling verder en dieper op de stof ingaan, terwijl een andere daar nog lang niet aan toe is. Niet iedere leerling zal ook op een bepaald niveau komen.

 

De kunstzinnige en pedagogische waarde van een Jeugdtheaterschool (JTS) in het algemeen ligt in de ontwikkeling van een artistiek product als wel in de artistieke ontwikkeling van het kind. De docenten vragen van de leerlingen inspanning op zowel fysiek als mentaal gebied.  Ze doen een beroep op de eigenheid van iedere leerling. De docenten bieden op hun beurt inspiratiebronnen aan door middel van het in aanraking brengen met allerlei culture uitingen. Vooral door het aanboren van bronnen die nieuw zijn voor de leerlingen, komen ze in contact met onbekendere dingen. Door het maken van theater leren de leerlingen hun talenten en hun identiteit te ontwikkelen.  Ze komen erachter dat ze iets te melden hebben en dat ze dat op een theatrale wijze kunnen doen. Een JTS kan een sterk bindende invloed hebben op de jeugd in een stad of wijk waarin diverse culturen en sociale klassen samenleven. Het verbonden zijn aan een JTS kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van een kind. In hoeverre een school de artistieke ontwikkeling zwaarder laat wegen dan de sociale hangt af van de visie die de school op de maatschappij heeft en de missie die zij daarin wil vervullen.

 

De drie disciplines die bij De Cast geboden worden, zijn complementair. Wanneer kinderen met hun lichaam, stem en gevoelens weten om te gaan, durven ze op het dramatische vlak meer. Het vak drama is dan ook weer een toevoeging aan dans en zang. Om de drie disciplines goed te kunnen beheersen, is een dramatische vrijheid nodig. Kinderen mogen zich bij De Cast niet ongelukkig voelen met wat ze doen. Wanneer je kijkt waar sociale vaardigheden het zwaarst wegen, dan zou je kunnen zeggen dat dit vooral bij de groepen met jonge kinderen het geval is. Bij de oudere kinderen krijgen de artistieke prestaties meer overwicht. Wat overigens geenszins wil zeggen dat ook bij de oudere kinderen de sociale vaardigheden geen rol meer spelen. Onderwijs op maat is zoveel mogelijk het streven, waarbij het doel is zoveel mogelijk uit een leerling te halen. De Cast probeert de verschillende niveaus in verschillende klassen onder te brengen. Deze vorm van onderwijs wordt in het leerplan verder uitgewerkt. Een leerplan draagt er zorg voor dat een docent van De Cast weet welke visie er uitgedragen wordt en wat er van hem of haar verwacht wordt ten aanzien van iedere specifieke groep.

 

 

HET BESTUUR

 

De Raad van Bestuur van Theaterschool De Cast is eindverantwoordelijk. Het bestaat uit drie personen: 

 • Maureen Veurman                       - voorzitter

 • Marloes Keesman                        - secretaris

 • Tjeerd Dudink                               - penningmeester

De mate waarin een bestuur actief is kan verschillen per organisatie. Het bestuur bij De Cast is een bestuur op afstand, dat niet schroomt de handen uit de mouwen te steken als het nodig is. Belangrijk is vooral dat bestuursleden de theaterschool een warm hart toedragen en enthousiast zijn over de werkzaamheden van De Cast. 

De taken van het bestuur zijn:

 • het bijeenroepen van een vergadering een keer per twee maanden;

 • het aanvragen van subsidies, fondsen en sponsorgelden, daarin inhoudelijk bijgestaan door de artistiek leider en financieel door de zakelijk leider;

 • het waar nodig als vrijwilliger hand- en spandiensten verrichten. 

 

Bij de bestuursvergaderingen zijn de zakelijk en artistiek leider op verzoek aanwezig. De bestuursleden ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening aan hun functie gemaakte kosten.

 

 

DE LEIDING VAN DE SCHOOL

 

De leiding bestaat momenteel uit de artistiek leider en de tijdelijke zakelijke leider. Hun werkzaamheden beslaan gezamenlijk alle taken die direct met de school te maken hebben en die niet tot de taken van het bestuur behoren. 

 

De artistiek leider 

De artistiek leider heeft een visie op de inhoudelijke organisatie en bewaakt de kwaliteit. 

Tot het takenpakket van de artistiek leider horen:

 • de missie van de school uitdragen;

 • keuzes maken in de artistieke inhoud, activiteiten en lijn van de school;

 • een samenhang in het aanbod aanbrengen;

 • keuzes maken voor docenten en hen begeleiden;

 • het creëren van mogelijkheden voor anderen om lessen te geven;

 • het proces van lessen en producties bewaken;

 • de kwaliteit van de lessen, producties en projecten bewaken;

 • direct contact met de werkvloer onderhouden.

 

De artistiek leider kan iemand van binnen of buiten het bestuur als klankbord gebruiken. Bij De Cast is de artistiek leider ook docent drama.

 

De docenten

Vooral de docenten bepalen het gezicht van de school. Zij zijn immers het directe contact met de leerlingen en de ouders. De docenten hebben een werk- en denkniveau van een iemand met bij voorkeur een afgeronde kunstvakopleiding, zoals de opleidingen drama, regie, theater maken, dans en dergelijke. Daarnaast beschikken de docenten over opvoedkundige en onderwijskundige kwaliteiten en vaardigheden om een leerplan om te zetten in praktische lessen. 

 

Het is van groot belang dat docenten:

 • kiezen voor het docentschap in het algemeen en De Cast in het bijzonder;

 • kiezen voor het werken met jongeren en opvoedkundige kwaliteiten hebben;

 • zich voor langere tijd aan de school willen verbinden;

 • bereid zijn de missie en visie van de school uit te dragen en daarnaar te handelen;

 • bereid zijn in een docententeam te werken;

 • het leerplan kunnen vertalen naar de lessen en de groep waarmee ze werken;

 • creatief zijn en een eigenheid hebben;

 • open staan;

 • zich houden aan de door De Cast opgestelde huisregels.

 

FINANCIEN

 

De lesgelden dekken de salarissen en de sociale lasten niet. Zonder de subsidies en de extra lessen die gegeven worden, is het voor de school eigenlijk niet mogelijk te bestaan. Verontrustend is dat de lesgelden behoorlijk moeten stijgen om de kosten te dekken. In seizoen 2023/2024 zal er weliswaar een verhoging van de lesgelden worden ingevoerd, maar daarmee worden de kosten nog steeds niet gedekt. 

 

Om een gezonde financiële toekomst voor De Cast te realiseren, zullen er een aantal dingen tegelijk moeten worden gedaan. 

 

Onvermijdelijk is dat het lesgeld de komende jaren zal stijgen. Deze stijging kan niet te snel worden ingevoerd, omdat De Cast het belangrijk vindt dat ook kinderen uit gezinnen met lagere inkomens een kans moeten hebben om naar de school te komen. Een inkomensafhankelijke betaling van het lesgeld behoort tot de mogelijkheden, maar administratief levert dat veel extra werk op. 

 

Naast een stijging van het lesgeld, valt er ook te denken aan workshops en speciale masterclasses voor getalenteerde leerlingen, die daarvoor meer betalen. Ook de extra lessen aan basis- en middelbare scholen zijn voor De Cast een belangrijke inkomstenbron. De scholen betalen een hoger bedrag per uur dan de docenten kosten, zodat deze lessen voor De Cast aantrekkelijk zijn. 

 

Daarnaast zal er bij voortdurig gezocht moeten worden naar meerdere subsidiënten en sponsporen.  Met onze ANBI-status kan de stichting ook op zoek naar donaties/donateurs. Gedacht kan worden aan sponsoring via een bank of een bedrijf, waarbij er voor de kinderen van de werknemers een activiteit wordt ontwikkeld (een extra uitvoering of workshop bijvoorbeeld). 

 

Stichting Enkhuizer KinderTheater de Cast staat geregistreerd onder de volgende nummers:

 • Kamer van Koophandel                          - 37102487

 • RSIN                                                          - 811001349

ANBI

Statutaire naam:                      Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast

RSIN:                                          811001349

Kamer van Koophandel:          37102487

Anbi status:                              ja

Telefoonnummer:                    06-22 72 45 77

Emailgegevens                         communicatie@decast.nl

Website:                                   www.decast.info

Bezoekadres:                           Peperstraat 2

                                                  1601 JP  Enkhuizen

Postadres:                                Noordergracht 52

                                                  601 PH  Enkhuizen

Bankrekeningnummer:           NL66 RABO 0106 0843 72

 

Anbi

Sinds 1 januari 2020 is onze stichting een Algemene Nut Beoogde instelling (ANBI). Dit betekent dat theaterschool de Cast geen belasting hoeft te betalen over schenkingen en dat een gift aan de theaterschool voor de schenker fiscaal aftrekbaar is.

 

Stichting

Theaterschool de Cast is bereikbaar via email info@decast.nl verdere gegevens kunt u vinden onder de button more en dan menu item contact ons.

 

Beleidsplan

Het beleid van theaterschool de Cast is uitgewerkt in een beleidsplan. Deze is te vinden via de button over de Cast beleidsplan.

 

Bestuur

De Raad van Bestuur van Theaterschool De Cast is eindverantwoordelijk. Het bestaat uit drie personen: 

Maureen Veurman               - voorzitter

Marloes Keesman                - secretaris

Tjeerd Dudink                      - penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening aan hun functie gemaakte kosten. 

 

Jaaroverzichten

In het jaarverslag van onze theaterschool worden zowel de activiteiten genoemd alsmede het financiële overzicht getoond. Het jaarverslag kunt u vinden op de onderaan de pagina via ANBI jaarverslag.

 

Beloningen

De docenten ontvangen een salaris per maand. Dit wordt betaald door de theaterschool.

De docenten die wij inhuren ontvangen een vergoeding. Deze salarissen en vergoedingen zijn genoteerd in het jaarverslag.

bottom of page